Jordrup Antenneforening Generalforsamling

ant disk

Mandag den 23. marts kl.19.30
i Jordrup Forsamlingshus

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kasserens regnskab fremlægges
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlem for 3 år
7. Valg af suppleant for 1 år. Valg af revisor for 1 år og revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt

På valg er: Per Flint Jensen
Indkomne forslag skal være formanden (Chr. Jensensvej 11) i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen

Bestyrelsen