Generalforsamling Lejrskov Ringriderforening torsdag den 1/3-18 kl. 19.30

Sted: Fynslundhallen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.